Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). W związku z wejściem w życie RODO przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Kurmanow-Płończak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska W Miejscu Wezwania z siedzibą ul. Marcelińska 69/6 , 60-354 Poznań
 2. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iodo@drkurmanow.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora.
 4. W celu zapewnienia:
  – bezpieczeństwa wykonywanych usług potrzebujemy imienia informacji o stanie Państwa zdrowia, wieku, wzroście, masie ciała i wykonywanym zawodzie,
  – kontaktu z Państwem i możliwości przekazania informacji potrzebujemy imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email,
  – możliwości wystawienia recepty lub uzupełnienia dokumentacji medycznej potrzebujemy imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania oraz w przypadku wystawienia zwolnienia dodatkowo danych Państwa pracodawcy,
  – możliwości przekazywania informacji osobom przez Państwa upoważnionym potrzebujemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu email osób upoważnionych oraz potwierdzenia możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Joanna Kurmanow-Płończak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska W Miejscu Wezwania z siedzibą ul. Marcelińska 69/6 , 60-354 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 8. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane w Joanna Kurmanow-Płończak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska W Miejscu Wezwania z siedzibą ul. Marcelińska 69/6 , 60-354 Poznań co do zasady przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.